Swedish Article

Karin Gabrielsson - Provisionsförbudets vara eller icke vara.

Karin Gabrielsson, grundare på Champ Consulting, om argumenten för och emot ett provisionsförbud samt hur digitaliseringen främjar ett starkt konsumentskydd.


Provisionsförbudets vara eller icke vara. En ambitiös reglering med fokus på konsumentskydd, men är det egentligen digitaliseringen som driver konsumentskyddet framåt?

Under de senaste tio åren har debatten om provisioner vid finansiell rådgivning väckt heta diskussioner och delade åsikter. Scenarios där finansiella rådgivare rekommenderar investeringar, inte för att den främjar konsumenten utan för att den inbringar en lukrativ provision, har länge varit en nagel i ögat på tillsynsmyndigheter.

När tillsynsmyndigheter nu skärper kraven kring provisioner vid finansiell rådgivning, genom nya lagförslag och kommande regelverk, har frågan om provisionsförbud återigen hamnat i rampljuset och debatten tagit fart. 

 

Med erfarenhet från bland annat värdepappersbolag och framtagning av finansiella instrument, storbanker och Finansinspektionen kan jag konstatera att tongångarna skiljer sig åt på marknaden. 

 

Debattens ”för och emot” ett provisionsförbud

Argumenten för ett provisionsförbud handlar främst om ett ökat konsumentskydd, genom att förebygga intressekonflikter och säkerställa konsumentens bästa.

  • Ökad transparens då rådgivare saknar incitament att marknadsföra vissa produkter framför andra.

  • Ökat förtroende för finansbranschen hos konsument då ett provisionsförbud främjar en sundare och transparent finansmarknad.

 

Argumenten mot ett provisionsförbud belyser risker att provisionsförbud främjar större aktörer och kan slå hårt mot mindre aktörer.

  • Att det innebär en begränsad tillgång till rådgivning för vissa grupper, särskilt de med lägre inkomster som kanske inte har råd med avgiftsbaserad rådgivning.

  • Innovationshämmande, att det finns farhågor om att ett provisionsförbud skulle kunna strypa innovation inom finansiell rådgivning, eftersom rådgivare kan vara mindre motiverade / benägna att söka efter nya produkter eller tjänster.

 

Digitalisering och konsumentskydd

Digitaliseringen kan skapa förutsättningar och möjliggöra för finansmarknaden att tillgodose konsumenternas efterfrågan och behov.

Digitala plattformar möjliggör insamling och analys av stora mängder data om kunders beteende och preferenser. Vidare kan finansiella institut, med ”RegTech” lösningar, på ett effektivt sätt monitorera och analysera beteenden och regelverkskrav och därmed enklare säkerställa regelefterlevnad. Marknadsplattformar kan ge konsumenter tillgång till ett brett utbud av rådgivare och produkter, vilket gör att de smidigt kan jämföra tjänster och avgifter. 

 

Genom att omfamna digitalisering kan tillsynsmyndigheter, finansiella institut och konsumenter tillsammans skapa ett säkrare och mer motståndskraftigt finansiellt ekosystem.

 

Oavsett provisionsförbud eller ej, så främjar digitalisering konsumenten och driver på utvecklingen av ett starkt konsumentskydd. 

 

 

Similar posts

Get the latest insights and powerful tools to boost your firm's success.